วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

เอกสารที่ต้องแนบ กรณีขอขึ้นทะเบียนใหม่ และมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน


เอกสารที่ต้องแนบ กรณีขอขึ้นทะเบียนใหม่  และมีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

  1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.01.10)
-          กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
-          ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ เว้นวรรค 1 ช่อง
-          ควรระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ  สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  2. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
-          ให้แนบทั้งสำเนาใบปริญญาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองวุฒิ พร้อมทั้ง สำเนา Transcript
-          ถ้ามีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้แนบทั้งปริญญาตรี และป.บัณฑิต
-          ผ่านการเทียบโอน ให้แนบประกาศผลเทียบโอนหน้าที่มีรายชื่อของตนเอง พร้อมทำเครื่องหมายหน้าชื่อ และสำเนาใบชำระเงินค่าเทียบโอน พร้อมทั้งวุฒิที่ใช้ในการเทียบโอน
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (ติดที่แบบคำขอ 1 รูป และเขียนชื่อ สกุลด้านหลัง แนบพร้อมแบบคำขอ 1 รูป)
  2. สำเนาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน
  3. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนฉบับจริง
  4. แบบประเมินปฏิบัติการสอน
-          กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
-          ระยะเวลาที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมแล้วต้อง 1 ปี และสอดคล้องกับสัญญาจ้างที่แนบ
(ระยะเวลา 1 ปี ดูวันชนวัน ในปีปฏิทิน เช่น เริ่มสอน 15 พ.ค. 2552 ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2553)
-          ชั่วโมงสอน อย่างน้อย 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
-          คณะผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน และครูในสถานศึกษา
2 คน
-          ครูผู้ควบคุมการปฏิบัติการสอน ควรเป็นหนึ่งในคณะผู้ประเมินด้วย
-          ให้แนบตารางสอนที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนระหว่างระยะเวลา 1 ปีด้วย
-          เอกสารประกอบของคณะผู้ประเมินทั้ง 3 คน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัว และสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแต่ละคน
-          คณะผู้ประเมิน 1 คณะ ทำแบบประเมินปฏิบัติการสอนชุดเดียว (ลงลายมือชื่อด้านหลังทั้ง 3 คน ใน 1 ชุด)
-          สำเนาสัญญาจ้าง หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูเอกชน
ถ้าสัญญาจ้างระบุว่าจ้างในตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง หรือผู้ดูแลเด็ก ต้องแนบหนังสือคำสั่งจากสถานศึกษาว่า ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น